สัตว์ทุกชนิดล้วนมีความสำคัญแตกต่างกันไป

และมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์

แต่ปัจจุบันมีสัตว์หลายชนิดเริ่มจะไม่เห็น เนื่องจากสัตว์แต่ละชนิดไม่มีที่อยู่อาศัยบ้าง ปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมไม่ได้บ้าง บางชนิดเริ่มมีการสูญพันธ์ ถ้านักเรียนเป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองสัตว์ป่าและมีหน้าที่แก้ปํญหาเรื่องนี้โดยเฉพาะ นักเรียนจะมีวิธีแก้ปํญหาอย่งไรเพื่อให้สัตว์ทุกชนิดอยู่กับเราไปนานๆ

 ภารกิจ

1.นักเรียนคิดว่าสัตว์ทุกชนิดสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตเราอย่างไรบ้าง อธิบาย

2.ถ้าไม่มีสัตว์ทุกชนิดบนโลก จะเกิดอะไรขึ้น

3.จงวิเคราะห์ว่าปัจจัยใดบ้างที่ทำให้สัตว์บงชนิดเริ่มสูญพันธ์

4.นักเรียนมีอย่างไรในการวิธีแก้ไขปัญหาการสูญพันธ์ของสัตว์

โฆษณา